Testa hemma vid din laptop med ett blädderverktyg
Button: Anmäl dig gratis nu För att erbjuda dig en honorering för att du deltar i våra undersökningar, har Harris Interactive AG utvecklat ett system där du vid varje deltagande i en undersökning får E-Points, som du kan omvandla i presentcheckar hos någon av våra premiepartner.

I gensvar väntar vi av dig Fair-Play och att du följer våra regeler i enlighet med våra (allmänna affärsvillkor):

1. Varje testare godtar med sin registrering att föreliggande allmänna affärsvillkor är bindande. Enbart dessa allmänna affärsvillkor utgör grundvalen för kontraktförhållandet. Harris Interactive AG förbehåller sig rätten att avvisa testare även efter avslutad registrering.

2. Harris Interactive AG utdelar poäng (E-Point) för deltagandet i enkäter. Antalet E-Point för ett projekt fastställs projektspecifikt genom Harris Interactive AG och anses bindande för alla deltagande testare. Rätt till ersättning som avviker från inlösningen av E-Point i premier förekommer inte.

3. Om fler än de erforderliga testarna uppfyller urvalskriterierna för en undersökning, väljs dessa slumpvis. Antalet samlade E-Point spelar ingen roll vid urvalet.

4. Rätt att delta i projekt inom en bestämd tidsperiod förekommer inte.

5. Den aktuella premiepartner arbetar i många sedan flera år tillsammans med Harris Interactive AG.Samarbetspartner kan ändras utan varsel, och i så fall hänvisar Harris Interactive AG till detta så snabbt som möjligt på sin webbsida.

6. Det är inte möjligt att växla in E-Point i premier under 100-punkt-märket på grund av för höga administrativa utgifter. Harris Interactive AG skall inte utesluta några deltagare från projekt på grund av deras kontosaldo.

7. Poäng kan bara samlas genom deltagande i projekt. Andra möjligheter (t.ex.. att öka kontot genom kontant inbetalning) förekommer inte.

8. Vid beställning av premierna behöver våra partner namn och leveransadress. Du ansvarar själv för att lämna dessa personliga uppgifter.

9. Harris Interactive AG förbehåller sig rätten att utesluta testare som befunnits avsiktligt ha förfalskat resultaten av ett projekt, t.ex. genom att ge felaktiga uppgifter vid registreringen eller en test liksom genom ett flertal anmälningar med olika e-postadresser eller genom att avslöja sitt lösenord för tredje part. Skada som uppstått genom testarens beteende skall kvittas mot testarens hittills samlade E-Point. Harris Interactive AG förbehåller sig rätten att göra anspråk på ytterligare skadestånd.

10. Testaren går med på att varken lagra information som erhållits under projekts gång eller att göra denna tillgänglig för tredje part.
Du förklarar dig införstådd,att inte delge information från undersökningarna till andra personer. Särskilt förpliktigad är du vad gäller information, som du tar del av i en undersökning, att vare sig spara denna eller att vidarebefodra till tredje part, detta inkluderar även familjemedlemmar och vänner.
De produktideérna som presenteras i undersökningarna , kan i vissa fall vara av experimentell art vad avser produktegenskaper nya och av förtrolig art. För övrig kann också den information som du får över produkterna vara av förtrolig art. Denna förtrolighet skyddar patenträtter och andra rätter för den forskande organisationen, och är också efter avslutat projekt gällande.Din förtrolighetsdeklarering omfattar ingen produktinformation eller annan information som har publicerats, eller som kommit till offentlig kännedom av orsker som du själv inte kan råda över. En del av kompensationen för deltagandet i detta projekt (E-Point punkter), erhåller du som en motprestation för ditt respekterande av förtrolighetsprincipen vad avser informationen, som du under projektets gång fått kännedom om.

11. Nyregistrering äger rum en gång om året för att hålla dina uppgifter aktuella. Detta kommer alla testpersoner att meddelas per e-post. Vi utgår från att testare som inte låtit omregistrera sig tre månader efter detta meddelande inte längre vill delta. Kontraktet mellan testaren och Harris Interactive AG anses därmed upphävt. Samtliga uppgifter raderas därpå helt från våra databaser.

12. För övrigt gäller förordningarna ur civillagen. Om en klausul ur Harris Interactive AG allmänna affärsvillkor är ogiltig skall den ersättas med en bestämmelse som motsvarar överenskommelsens planerade ekonomiska ändamål. Jurisdiktionsort är Harris Interactive AG säte.

Beim Strohhause 31
20097 Hamburg
Registergericht: Hamburg
HRB-Nr. 70033

Om du har frågor eller anmärkningar, kan du skicka ett mail till Anne-Marie Horgan, vår dataskyddsansvarige, som gärna hjälper dig vidare.